برگزار کلاسهای آموزشی

برگزارکلاس های آموزشی توسط اساتید محترم راهور جهت یاد آوری اصول رانندگی در شهر و حفظ حرمت ها و حریم زندگانی اجتماعی.

براساس مصوبات پیشین کمیته ی انضباطی سازمان تاکسیرانی سنندج کلاس های آموزشی مسائل ترافیکی، اخلاقی و اجتماعی  را کماکان  برگزار می نماید هدف از پرپائی این کلاس ها که با حضور اساتید فن و آگاه  به امر ترافیک و جامعه شناسی برپا می شود یاد آوری اصول رانندگی در شهر و حفظ حرمت ها و حریم زندگانی اجتماعی است با این یقین که آموزش آغاز هر حرکتی است و در پرتو آن رفاه مسافر و راننده و باشنده ی شهر محقق می گردد.

آخرین جلسه ی ازاین دست توسط سرهنگ بازنشسته آقای اسعدی و با حضور 20 نفر راننده ی تاکسی تازه کار در روز چهار شنبه دهم آبان ماه به مدت دو ساعت در محل جلسات سازمان تاکسیرانی برگزار شد و جلساتی آتی تداوم نیزخواهد داشت.