آدرس و شماره تماس های سازمان

سنندج - انتهای خ انقلاب ، روبروی آسیاب فرزانه ، مجتمع شهرداری

کدپستی : 6615685457

ایمیل : taxisanandaj@gmail.com

33153642

33153643

تلفنخانه

33143646

فاکس

33151496

روابط عمومی

33171400

بازرسی

 33153641

 رسیدگی به شکایات

33151495

اجرائیات