رانندگان نمونه ناوگان تاکسیرانی سنندج

                                                                                              

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

پلاک

1

توفیق فقیری

علی

237ت12

2

احمد کمانگر

محمد

489ت11

3

محمد باقر فرج اللهی

محمد امین

615ت14

4

جلال سید ابراهیمی

محمد صدیق

134ت14

5

صالح ناصری

خان محمد

621ت13

6

فرج اله محمد دخت

محمد صدیق

689ت14

7

محمود ناصرآبادی

مجید

راننده کمکی