1395  نرخ کرایه آژانس تاکسی تلفنی

نرخ آژانسهای تـــاکسی تـــلفنی

 (بریال)

تاکسی فرودگاه

70000

محدوده داخل شهرکها و بهاران

35000

محدوده داخل شهر

40000

محدوده داخل شهر به شهرکها

50000

محدوده داخل شهر به کلیه فازهای بهاران و نواحی منفصل

70000

هرساعت کارکرد(اشخاص)

80000

هرساعت کارکرد(ادارات)

90000

هرکیلومتر رفت و برگشت

8000

هرکیلومتر رفت

6000

ازمحل استقرار کلیه آژانس های سطح شهر به شعاع 1500متر

40000

از ساعت 24 تا 6 صبح 50% افزایش نرخ