1395  کرایه وانت تلفنی

نرخ(بریال)

نرخ آژانسهای وانـــت تـــلفنی

سایپا

تویوتا

پیکان

عنوان

140000

110000

80000

عادی

هر سرویس داخل شهر

170000

130000

110000

حمل اثاث

150000

120000

100000

عادی

هر سرویس داخل شهر به شهرک ها

180000

130000

120000

حمل اثاث

130000

95000

80000

هرساعت پخش و گردش داخل شهر

185000

145000

125000

هر سرویس به روستاهای اقماری (ننله ، آساوله ، قار ،دوشان ،نایسر،برازان ، فرودگاه ،کمربندی بهشت محمدی ،محدوده تالارها)

110000

80000

60000

برای کلیه آژانسهای وانت تلفنی به شعاع 1500متراز محل استقرار آژانس